sunshine

Partneriaeth yr Ysgol â’r Cartref

Ni allwn orbwysleisio pwysigrwydd sefydlu perthynas bositif rhwng rhieni ac athrawon. Anelwn at feithrin a datblygu partneriaeth ymysg pawb sydd a rhan i’w chwarae yn addysg y plant. Bydd hyn yn cynnwys rhieni, athrawon, llywodraethwyr, yr Awdurdod Addysg yn ogystal â’r gymuned rydym yn byw ac yn gweithio ynddi.