sunshine
IMG 3957 IMG 5153 IMG 5936 IMG 5967 IMG 5977 IMG 6020

Athrawes Ddosbarth : Miss Carys Thomas

Cynorthwy-ydd Dosbarth : Mrs Lynwen Evans

Dosbarth cymysg yw hwn ar gyfer blynyddoedd 3, 4, 5 a 6 (7-11 mlwydd oed) 

 

PYNCIAU CRAIDD 

Iaith, Cymraeg a Saesneg 

Mathemateg 

Gwyddoniaeth 

Technoleg Gwybodaeth a Chyfathrebu 

 

PYNCIAU ALL-GRAIDD [Thematig]

Hanes 

Daearyddiaeth 

Addysg Grefyddol 

Cerddoriaeth 

Celf 

Dylunio a Thechnoleg 

Addysg Gorfforol 

Addysg Bersonol a Chymdeithasol 

 

Cofnod Datblygiad y Disgybl 

Gwahoddir y rhieni i Nosweithiau Agored  lle rhoddir cyfle i’r rhieni edrych o amgylch yr ysgol i weld gwaith y plant ac i siarad yn unigol ag athro’r disgybl. Dosberthir adroddiad ysgrifenedig ar gynnydd disgyblion ar ddiwedd Tymor yr Haf. 

Mae croeso hefyd i rieni ymweld â’r ysgol ar unrhyw amser cyfleus i ymdrin â gwaith eu plentyn neu broblem a allai godi. Gwahoddir rhieni sydd yn pryderu ynglyn â phroblemau addysgiadol, ymddygiadol neu ddatblygiad corfforol i gwrdd â’r Pennaeth i’w trafod os ydynt yn dymuno.