sunshine
IMG 2425 IMG 5239 IMG 5307 IMG 5745 IMG 5785 IMG 6175 IMG 6202 IMG 6316 IMG 9309 IMG 9311 IMG 9315

Athrawes Ddosbarth: Mrs Leah Lewis McLernon

Cynorthwy-ydd Dosbarth: Ms Louise Lloyd

Dosbarth cymysg yw hwn ar gyfer blynyddoedd Meithrin, Derbyn 1 a 2 (4-7 mlwydd oed)

Mae'r Cyfnod Sylfaen yn weithredol mewn ysgolion yng Nghymru ar gyfer plant o 3-7 mlwydd oed. Mae'r addysg sy'n cael ei gynnig o fewn y Cyfnod Sylfaen wedi ymrwymo'n llwyr i ddatblygiad cyfannol y plentyn - mae'r plentyn yn ganolog i'r dysgu.

Mae'r addysg a gweithgareddau yn cwmpasu anghenion y plentyn, ac mae hyn trwy gyfrwng chwarae. Drwy gymryd rhan mewn gweithgareddau chwarae strwythuredig, mae'r plentyn yn meithrin amrywiaeth o sgiliau a phrofiadau unigryw, gwerthfawr. 

Mae'r holl gyfleoedd hyn yn hanfodol ar gyfer y plentyn gan eu bod yn cyfrannu at ddatblygiad y plentyn yn ei gyfanrwydd.

Y 7 maes dysgu

Mae saith maes dysgu o fewn fframwaith y Cyfnod Sylfaen, yn ogystal ag Addysg Grefyddol sydd yn bwnc ychwanegol.   

Y Saith Maes Dysgu yw: 

 • Datblygiad personol a chymdeithasol, lles ac amrywiaeth diwylliannol
 • Sgiliau iaith,  llythrennedd a chyfathrebu
 • Datblygiad Mathemategol
 • Datblygu'r Gymraeg
 • Gwybodaeth a dealltwriaeth o'r byd
 • Datblygiad Corfforol
 • Datblygiad Creadigol

Mae'r agweddau yma'n cael eu trefnu i weithgareddau dysgu ac ni fyddant yn cael eu dysgu'n unigol. Mae cyfleodd dysgu'n cael eu trefnu o fewn themau ac mae'r 7 maes dysgu'n plethu'n naturiol i'w gilydd. 

Yr Iaith Gymraeg

Un o'r meysydd dysgu yw  "Datblygu'r Gymraeg". Mae Ysgol Llansteffan yn gweithredu drwy gyfrwng y Gymraeg ac rydym yn annog pob disgybl i ddefnyddio'r iaith. Ein nod yw datblygu pob disgybl i fod yn hollol ddwy-ieithog. Heb os nac onibai mae bod yn ddwy-iethiog o fantais mawr i'r disgyblion. 

Pam mae dysgu allanol mor bwysig? 

Mae dysgu yn yr awyr agored yn bwysig oherwydd;

 • Mae'n gyffrous ac yn cymell disgyblion i ddysgu. 
 • Mae'r disgyblion yn defnyddio eu pum synnwyr .
 • Mae'n hybu annibyniaeth
 • Mae'n datblygu natur chwilfrydig y disgyblion i ymchwilio a'u perthynas gyda'r amgylchedd naturiol. 
 • Mae'r amgylchedd allanol yn cael effaith gadarnhaol ar les disgyblion a'u datblygiad fel person cyflawn: yn gymdeithasol, corfforol, diwylliannol, a phersonol  tra'n datblygu eu sgiliau gwybyddol.