sunshine

Mae addysg pob plentyn yn bartneriaeth tair ffordd rhwng rheini, disgyblion a’r athrawon.

 • Gwneir pob ymdrech i sicrhau fod rheini yn wybodus am waith yr ysgol drwy lythyron newyddion a gwybodaeth gyson.
 • Trefnir cyfarfodydd ffurfiol rhwng rhieni ac athrawon ac mae ein polisi ‘drws agored’ yn croesawi cyswllt anffurfiol rhwng rheini ac athrawon yn gyson.
 • Annogir rhieni i hybu dysgu eu plant gartref drwy eu cefnogi gyda’u gwaith cartref, darllen a dysgu tablau.
 • Trefna’r ysgol gyflwyniadau i rieni a llywodraethwyr ar agweddau megis ‘Darllen’, ‘Mathemateg’, ‘Y Cyfnod Sylfaen’, ‘Sgiliau Meddwl’, ‘Asesu’ a ‘Diogelwch ar y Wê’.
 • Mae rhieni yn cynnig cefnogaeth ymarferol gwerthfawr i’r ysgol megis hyfforddi rygbi, cefnogi gweithgareddau a mynd ar ymweliadau addysgol, hyn yn ogystal â chefnogaeth ariannol.
 • Mae Cymdeithas Cyfeillion yr Ysgol yn trefnu digwyddiadau i godi arian megis y Parti Calan Gaeaf blynyddol. 

 

Cymdeithas Rieni'r Ysgol 

Mae gennym Gymdeithas Rieni gefnogol ac mae croeso i bob rhiant gymryd rhan yn y gweithgareddau. Nid cymdeithas er mwyn codi arian yn unig yw ein un ni. Eto, ni ddylir dibrisio’r agwedd hon o’r gwaith ac mae’r ysgol yn gwerthfawrogi yn fawr y cymorth a gawn dros y blynyddoedd. Dyma brif amcanion y Gymdeithas :  

 • I ddatblygu dealltwriaeth lawnach rhwng rhieni ac athrawon.
 • I gynorthwyo rhieni i ddeall datblygiadau diweddar mewn dysgu ac addysgu.
 • I ddarparu gwybodaeth ehangach am y ddarpariaeth lleol a chenedlaethol o fewn addysg.
 • I gefnogi gweithgareddau o bob math er mwyn hyrwyddo addysg a lles ein disgyblion.
 • I gynorthywo’r ysgol i gynnal mwynderau na fyddent ar gael yn arferol, drwy gasglu arian.