sunshine
IMG 3557 IMG 3558 IMG 3498 IMG 3559 IMG 3501 IMG 3561 IMG 3562 IMG 3563 IMG 3564

Croeso i Ysgol Llansteffan

Gweithio a llwyddo gyda'n gilydd ..... Working and succeeding together

Diolch i chi am ymweld â’n gwefan lle cewch fynediad i wybodaeth am ein hysgol.  

Mae Ysgol Llansteffan ym mhentref Llansteffan sydd tua saith milltir o Gaerfyrddin ar lannau'r afon Tywi. Adeiladwyd yr ysgol bresennol yn 1953 ac mae'n adeilad un llawr sy’n cynnwys tri dosbarth, neuadd aml-ddefnydd a chegin. Yn ogystal mae yna Swyddfa/Ystafell Athrawon, toiledau, cynteddau a chypyrddau storio. O gwmpas yr ysgol mae yna gae chwarae ac ardaloedd chwarae caled.

 

Prif nodau ac amcanion Ysgol Llansteffan yw:

 1. I ddatblygu gwerthoedd moesol a bod yn ymwybodol o, ac yn oddefol at, hiliau a chrefyddau eraill.
 2. I greu awyrgylch hapus a chartrefol lle mae dysgu yn digwydd o fewn eu cymuned.
 3. I ddatblygu sgiliau ac agweddau ar gyfer addysg gydol oes.
 4. I feithrin a datblygu hunan-ddisgyblaeth a hybu cydymdeimlad at eraill.
 5. I roi cyfle cyfartal i fechgyn a merched ym mhob agwedd o waith a bywyd yr ysgol.
 6. I gyflwyno cwricwlwm eang a chytbwys a fydd yn berthnasol i oed, gallu a chefndir y plentyn er mwyn i bob disgybl gyrraedd ei botensial.
 7. I bwysleisio’r angen am ddeall a gofalu am yr amgylchedd a’r gymuned.
 8. I addysgu’r plant trwy gyfrwng y Gymraeg a’r Saesneg i’w helpu i fod yn ddwyieithog erbyn iddynt gyrraedd11 oed.
 9. I annog unigolion i fod yn aelodau cyflawn o’r gymdeithas.
 10. I ddatblygu sgiliau sylfaenol y plant mewn llythrennedd, rhifedd, Technoleg Gwybodaeth a sgiliau meddwl.
 11. I sicrhau bod y berthynas rhwng yr ysgol, cartref a’r gymuned yn hybu cyd-weithrediad effeithiol ymhlith rhieni, staff a llywodraethwyr er lles y disgybl.